Unidirectional Treatment

 

2018 Taipei Fringe Festival

Director: Li Xin-ping

Director Assistant: Hong Wei-ting

Executive Director: Jian Yu-xuan 

Administrative Services: Gu Chao-you, Ni Wei

Administrative Propaganda: Xu Zhe-yu, Jian Yu-xuan, Cai Cheng-yu, Lin Ding-wei

Executive Ticketing: Xu Zhe-yu

Photography Image: Zhang Kai-jie

Graphic Design: Wu Ai-ke, Huang Jing-yan

Dance Design: Li Xin-ping, Wang Yi-fang

Music Design: Wang Lei-ning

Stage Image: Huang Jing-yan

Performers: Wang Yi-fang, Lin Yi-zhen, Lin Ting-hui, Hong Wei-ting, Hong Hui-ting, Xu Zhe-yu, Zhang Yuer, Yu Ya-zhu, Jian Yu-xuan, Zheng Xin-ru

 

Last Update Apr. 14th 2020

© 2020 by Hui-Ting(Winnie) Hong

All rights reserved.